Pravidla

Úplně znění pravidel ke stažení ve formátu DOC zde (pravidla.doc, 82,4 kB)

Na ocenění Březovým lístkem má právo každý kdo dlouhodobě a nezjištně pracuje ve prospěch dětí a mládeže.
Základním a nezastupitelným dokladem o ocenění je udělovací list, který by měl obsahovat barevný symbol BL (u jednobarevného symbolu BL číslo stupně), jméno, příjmení, případně přezdívku nositele BL, podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsáním jejich podpisové hodnoty, a datum udělení. Měl by obsahovat i stručně vyjádřené důvody ocenění.
První tři podepsaní navrhovatelé jsou z nejlepších přátel navrhovaného a ručí ostatním za to, že Březový lístek je udělen do správných rukou.
Udělení je platné, je-li podpořeno desetinásobnou silou podpisů na udělovacím dekretu. Tedy na například na udělení třetího stupně BL je na dekret třeba nashromáždit podpisovou sílu nejméně 30.
Hodnota/síla podpisu udělovatele se rovná číslu nejvyššího stupně BL, který mu byl udělen (například 3. stupeň má podpisovou hodnotu 3).
Vyšších stupňů může být udělena maximálně polovina ve srovnání s počtem nositelů nejbližších nižších stupňů. Například žlutý Březový lístek může být udělen jen tam, kde už existují 2 tmavomodří, 4 světlemodří a 8 zelených nositelů… Tím se vytváří rostoucí pyramida. (viz pyramida)
Udělování BL začíná prvním stupněm a podle zásluh a vývoje oceňovaného pokračuje nejblíže vyšším stupněm. „Přeskoky“ prvního stupně BL jsou výjimečně tolerovány u osob, které přes svou dlouholetou kvalitní práci ve smyslu Hnutí BL neměly k němu přístup. V zásadě je však jakékoli přeskakování stupňů nežádoucí.
Věkové limity pro oceňování nejsou stanoveny. Mezi udělením jednotlivých stupňů je nutné zachovávat časový odstup alespoň jednoho roku.
Na oděvu nebo stejnokroji se nosí viditelně jen nejvyšší dosažený stupeň BL.
Každý nositel BL může navrhovat, udělovat a podepisovat BL dalším osobám.